DSpace About DSpace Software
 

Information Retrieval Systems of Research Institute at Saun Sunandha Rajabhat University >
งานวิจัยปีงบประมาณ 2561 >
งานวิจัยภาษาไทย >
แหล่งทุนภายใน ปีงบประมาณ 2561 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1946

Title: การพัฒนาสังคมแห่งความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นที่ผลกระทบ นาข้าวและนาเกลือด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
Authors: ภูคำชะโนด, ภูสิทธ์
Keywords: ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
บ้านดุง
Issue Date: 16-Nov-2020
Abstract: การวิจัยในครั้งนี้กำหนดวัตถุประสงค.เพื่อสำรวจภูมิสังคม ป6ญหาเดิมและป6ญหาใหม ในพื้นที่ ได(รับผลกระทบตลอดเส(นทางสายน้ำ 3 สาย ได(แก ลำห(วยหลวง ลำห(วยสงคราม ล้ำห(วยทวน และ 2 นา ได(แก นาข(าวและนาเกลือ วิเคราะห.การมีส วนร วมในการมีส วนร วมในการแก(ไขป6ญหาการรุกล้ำ ของน้ำเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว. และการประยุกต.ใช(หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ ดำรงชีวิตของประชาชน รวมถึงเพื่อสร(างภาพในอนาคต รูปแบบและแนวทางการพัฒนาสังคมแห ง การดำรงชีวิตอย างมีความสุขของการอยู ร วมกันของประชาชนผู(ทำนาข(าวและนาเกลือ โดยทำการเก็บ ข(อมูลด(วยแบบสอบถามจาก 400 กลุ มตัวอย าง และทำการสัมภาษณ.นักพัฒนาชุมชน เกษตรอำเภอ บ(านดุง ผู(ประกอบการนาเกลือ ผู(นำชุมชน และประชาชน จำนวน 30 คน พบว า พื้นที่ของอำเภอ บ(านดุงมีประวัติความเป=นมายาวนานกว า 4,000 ป?เทียบเคียงกับอารยธรรมบ(านเชียง ซึ่งแต เดิมเป=น ปAาไม(ใหญ ที่อุดมสมบูรณ.ทั้งต(นดุงใหญ และยางใหญ รวมถึงสัตว.ปAาหลากหลายชนิด โดยบ(านดุงใหญ เป=นพื้นที่ตั้งบ(านเรือนแต เริ่มต(น จนได(มีการยกฐานะจาก 3 ตำบล คือ ตำบลบ(านดุง ตำบลบ(านจันทน. และตำบลดงเย็น เป=น "กิ่งอำเภอบ(านดุง" และเป=น "อำเภอบ(านดุง" เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2506 ทางราชการ ป6จจุบันในพื้นที่มีการทำนาเกลืออยู 4 ตำบล คือ ตำบลบ(านดุง ตำบลโพนสูง ตำบลศรีสุทโธ และตำบลบ(านชัยที่ส งผลกระทบต อตำบลนาคำอย างมาก กำเนิดเป=นเมือง 3 น้ำ คือ น้ำเค็ม น้ำกร อยและน้ำจืดบนที่ราบสูง ประชาชนส วนใหญ นับถือศาสนาพุทธอย างมั่นคง ประกอบ อาชีพเกษตรกรรม เป=นชาวนา ชาวไร อยู ร วมกันมาไม น(อยกว า 21 ขึ้นไป มีรายได(และรายจ ายต อ เดือนไม เกิน 5,000 บาท และมากกว าร(อยละ 80 เป=นเจ(าของที่ดินมีธุรกิจหรือการประกอบอาชีพใน ชุมชน และเป=นสมาชิกกองทุนชุมชนและชุมชนเมืองมากที่สุด พร(อมกันนั้นผู(คนมีเพื่อนบ(านที่สนิท สนมคุ(นเคยกันภายในชุมชนและพบปะพูดคุยกันตลอดเวลา ซึ่งกิจกรรมทางสังคมและศาสนาที่ ประชาชนเข(าร วมประจำ คือ วันสงกรานต. วันเข(าพรรษา วันมาฆบูชา วันออกพรรษา วันแม วันพ อ วันวิสาขบูชา พัฒนาชุมชน และงานประเพณีของทางวัดประจำชุมชน ทำให(ผู(คนมีความผูกพันต อ
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1946
Appears in Collections:แหล่งทุนภายใน ปีงบประมาณ 2561

Files in This Item:

File Description SizeFormat
06 Full text 2560 การพัฒนาสังคมแห่งความสุข นาเกลือ นาข้าว อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี.pdf6.73 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback