DSpace About DSpace Software
 

Information Retrieval Systems of Research Institute at Saun Sunandha Rajabhat University >

Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Or type in a year:
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 20 of 1860
 next >
Issue DateTitleAuthor(s)
4-Jun-2015ประสิทธิผลของการนวดแบบราชสานักในการรักษากลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อหลังส่วนบนของผู้มารับบริการในศูนย์วิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจันทร์วิบูลย์, พีรดา; ฟักคา, ศุภะลักษณ์
4-Jun-2015การจัดการสิ่งแวดล้อมของสวนผลไม้เพื่อการอนุรักษ์หิ่งห้อยในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามอุฑารสกุล, ทัศนาวลัย
4-Jun-2015การพัฒนาวัสดุดูดซับโลหะหนักจากน้าเสียในเขตดุสิต กรุงเทพมหานครศาสนนันทน์ ได้, ชินวัฒน์
4-Jun-2015พฤติกรรมการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครภิรมย์รัตน์, กรรณิการ์
4-Jun-2015ศิลปะสัมพันธ์ระหว่างชุมชนอัมพวากับราชสานักสมัยรัชกาลที่ 1-รัชกาลที่ 2 : ศึกษาเฉพาะงานจิตรกรรมบนฝาไม้ที่วัดภุมรินทร์กุฎีทองและวัดบางแคใหญ่ อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามทรัพย์ปรุง, จารุพรรณ
4-Jun-2015การศึกษาและพัฒนาเอกลักษณ์ลวดลายบ้านเชียงเพื่อประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูปเพ้นท์บาติก เพื่อพัฒนารูปแบบเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ของที่ระลึกจังหวัดอุดรธานีจันทราสา, รจนา; เรืองวรรณศักดิ์, กนิษฐา; พัฒนปณิธิพงศ์, ภานุ
4-Jun-2015แนวทางการออกแบบร้านค้าและของที่ระลึกเพื่อการพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา : กรณีศึกษาเปรียบเทียบเมืองเก่าพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย และ เมืองเก่าเกียวโต ประเทศญี่ปุ่นสมสกุล, จีระศิลป์
4-Jun-2015การศึกษาผลกระทบจากการใช้ผลิตภัณฑ์รักษาความสะอาด ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อคุณภาพน้ำลำตะคอง บริเวณลานกางเต็นท์ลำตะคองและผากล้วยไม้ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อุฑารสกุล, ทัศนาวลัย
4-Jun-2015ยุทธศาสตร์การสร้างมูลค่าเพิ่มของการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล เชิงธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการและชุมชน ในเขตจังหวัดภาคกลางของประเทศไทยศิรภัทร์ธาดา, ญาณัญฎา
5-Jun-2015พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเมฆวิมล, วรรณวิมล
5-Jun-2015ผลของความสอดคล้องของแบบการเรียนกับแบบการสอนที่มีต่อ การเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักศึกษาหนูนาค, ทัศนีย์
5-Jun-2015การสร้างตราสินค้าของลิ้นจี่ในพื้นที่อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามสิทธิวรงค์ชัย, ชลภัสสรณ์; ศรีวิบูลย์, ชุติกาญจน์; เบญจวรรณ, คุณัญญา
5-Jun-2015เรื่อง วิเคราะห์รูปแบบการกระจายผลิตผลลิ้นจี่เพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ ของอาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามสุทธใจดี, วรรณี
5-Jun-2015การจัดการฐานข้อมูลด้านกระบวนการผลิตน้าตาลจากมะพร้าวของชุมชน จังหวัดสมุทรสงครามโตระสะ, ชนมภัทร; นาคย้อย, ทศพร; ณรงค์รัตน์, ณรงค์; สารนอก, รัชศักดิ์
5-Jun-2015ความหลากหลายทางชีวภาพของแบคทีเรียกรดน้ำ ส้มที่พบในอาหารหมักดอง ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานครบุษบัน, ธนขวัญ
5-Jun-2015การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้าแฝกจันทราสา, รจนา; เรืองวรรณศักดิ์, กนิษฐา; พัฒนปณิธิพงศ์, ภานุ
5-Jun-2015การพัฒนารูปแบบการทาวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการทาวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเอกวรรณัง, วิภาวรรณ
6-Jun-2015การค้นหาเทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อสร้างโมเดลการวิเคราะห์โรคอัตโนมัติจิระวิชิตชัย, นิเวศ
6-Jun-2015การบูรณาการทุนทางวัฒนธรรมสู่การสร้างเส้นทางท่องเที่ยวที่มี คุณค่าของตาบลท่าคา อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม-
6-Jun-2015การวิเคราะห์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนจากโจทย์ปัญหาในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ระดับ ประถมศึกษาพรายมณี, จิราพร
Showing results 1 to 20 of 1860
 next >

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback