DSpace About DSpace Software
 

Information Retrieval Systems of Research Institute at Saun Sunandha Rajabhat University >
งานวิจัยปีงบประมาณ 2559 >
ภาษาไทย >
แหล่งทุนภายใน ปีงบประมาณ 2559 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1318

Title: ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเมืองพัทยา Factors affecting Thai tourists in choosing Accommodation in Pattaya City
Authors: สุวรรณธาดา, นางสาวกัญจน์อมล
Keywords: -
-
Issue Date: 11-Jan-2019
Series/Report no.: งานวิจัยปี2559;-
Abstract: งานวิจัยฉบับนี้เป็นงานวิจัยที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักของนักท่องเที่ยวชาวไทย เพื่อรวบรวมข้อมูลให้กับโรงแรมในเมืองพัทยา นอกจากนี้งานวิจัยฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้โรงแรมนำข้อมูลไปพัฒนากระบวนการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อไป ผู้วิจัยได้เลือกเครื่องมือชนิดแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองพัทยาจำนวน 200 คน ในด้านของ เพศ ภูมิลำเนา อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส รายได้ ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยว และ ศึกษาข้อมูลปัจจัยในการเลือกใช้บริการที่พักแรม ด้านต่างๆ เช่น ราคา การบริการ ทำเลที่ตั้ง การส่งเสริมการขาย ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 25-35ปี ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพสมรสแล้ว มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ในหัวข้อข้อมูลเบื้องต้นด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยว พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวในเมืองพัทยามาก่อน มีผู้ร่วมเดินทาง คือ เพื่อน ระยะเวลาการพักแรม 4-7 คืน ประเภทห้องพักที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สนใจ คือ โรงแรม ราคาที่พักต่อคืนที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สนใจพักมากที่สุดคือ ต่ำกว่า 500 บาท /คืน และ 1,001 - 2,000 บาท /คืนมีจำนวนเท่า ๆ กัน สื่อที่ทำให้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรมในเมืองพัทยาคือ อินเตอร์เนต/ เว็บไซต์ จองห้องพักโดยใช้วิธี คือ จองผ่านทางเว็บไซต์โรงแรม จากการศึกษาด้านข้อมูลปัจจัยในการเลือกใช้บริการที่พักแรม พบว่า ระดับความสำคัญของปัจจัยในการเลือกใช้บริการที่พักแรม ในภาพรวมอยู่ในระดับสำคัญมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านลักษณะทางกายภาพของที่พักโดยข้อที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญมากที่สุด คือ สถานที่ตั้งของที่พักใกล้สถานที่ท่องเที่ยว /แหล่งชุมชน ในด้านการทดสอบสมมิฐาน ด้านปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีปัจจัยในการเลือกใช้บริการที่พักแรมแตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ภูมิลำเนา ระดับการศึกษา รายได้ ที่แตกต่างกันมีปัจจัยในการเลือกใช้บริการที่พักแรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 พฤติกรรมการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันมีปัจจัยในการเลือกใช้บริการที่พักแรมแตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การเดินทางมาท่องเที่ยวในเมืองพัทยา ผู้ร่วมเดินทางระยะเวลาการพักแรม ประเภทของห้องพักที่สนใจ ราคาที่พักต่อคืนที่สนใจพักมากที่สุด ประเภทสื่อที่ทำให้ทราบข้อมูล และวิธีการจองห้องพักที่แตกต่างกันมีปัจจัยในการเลือกใช้บริการที่พักแรมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่เมืองพัทยาจะทำการค้นหาข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์หรืออินเทอร์เน็ต ดังนั้นผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับที่พัก ควรให้ความสำคัญกับการนำเสนอข้อมูลที่พักผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับนักท่องเที่ยวใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจ และควรมีระบบการสำรองห้องพักผ่านเว็บไซต์ได้ด้วย ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวจนเกิดการตัดสินใจสำรองห้องพักต่อไปในอนาคต ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับที่พัก ควรให้ความสำคัญกับการให้บริการที่มีความรวดเร็วสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ ดังนั้นการคัดเลือกพนักงานเข้ามาเพื่อให้บริการควรมีคุณสมบัติของนักบริการที่ดี อันจะส่งผลให้เกิดความประทับใจและมีการบอกต่อของนักท่องเที่ยวในการมาพักยังสถานที่นี้ต่อไป ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับที่พัก ควรมีการจัดห้องพักที่มีระดับราคาหลายระดับราคา เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย จะทำให้เป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวในการตัดสินใจมาพักยังที่พักต่อไปได้ในอนาคต ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับที่พัก ควรมีการติดตั้งอินเทอร์เน็ตหรือ Wifi ไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวที่มาเช่าพักอาศัย ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนำมาใช้ในการตัดสินใจในการเลือกที่พัก จะทำให้ที่พักของผู้ประกอบการเป็นทางเลือกหนึ่งที่นักท่องเที่ยวใช้ในการตัดสินใจมาพักต่อไปได้ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาความคาดหวังและการรับรู้จริงของคุณภาพบริการของที่พักแรมในเมืองพัทยา เพื่อให้ทราบถึงสิ่งที่นักท่องเที่ยวคาดหวังกับคุณภาพบริการที่ได้รับจริง มีความแตกต่างกันอย่างไร เพื่อเป็นข้อมูลในการนำไปปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของธุรกิจที่พักแรมให้ตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น ควรมีการศึกษาในเชิงลึก ประกอบการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการที่พักในเมืองพัทยา เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า เพื่อนำข้อมูลในเชิงลึกนี้ไปปรับปรุงการให้บริการของผู้ประกอบการต่อไปในอนาคต
Description: งานวิจัยงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1318
Appears in Collections:แหล่งทุนภายใน ปีงบประมาณ 2559

Files in This Item:

File Description SizeFormat
หน้าปกใน.docxปก57.39 kBMicrosoft Word XMLView/Open
สารบัญ คำนำ .docxบทคัดย่อ กิติกรรมประกาศ คำนำ สารบัญ31.21 kBMicrosoft Word XMLView/Open
บทที่ 1-5 .docxบทที่1-5127.51 kBMicrosoft Word XMLView/Open
บรรณานุกรม.docxบรรณานุกรม ภาคผนวก30.02 kBMicrosoft Word XMLView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback