DSpace About DSpace Software
 

Information Retrieval Systems of Research Institute at Saun Sunandha Rajabhat University >
ประชุมวิชาการระดับชาติ >

การประชุมวิชาการระดับชาติ "การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์" ครั้งที่ 3

Collection home page

Logo
 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
View Statistics
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ ของนักศึกษาด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ในครั้งนี้ เป็นการประชุมที่มีคณะผู้จัดมาจากหลากหลายหน่วยงาน สำหรับบทความที่ส่งมาเพื่อขอรับการพิจารณาทุกบทความ จะต้องผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการฝ่ายพิจารณาผลงาน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ตรงสาขาเพื่อตรวจสอบคุณภาพของบทความก่อน สำหรับบทความที่มีคุณภาพระดับดีมาก มีสิทธิ์ที่จะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ "การเรียนรู้ด้านมนุษย์ศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์" ครั้งที่ 3 เพื่อเป็นอีกเวทีหนึ่งสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สู่สาธารณชนต่อไป

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback