DSpace About DSpace Software
 

Information Retrieval Systems of Research Institute at Saun Sunandha Rajabhat University >
งานวิจัยปีงบประมาณ 2559 >
ภาษาไทย >
แหล่งทุนภายนอก ปีงบประมาณ 2559 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1935

Title: ศักยภาพทุนมนุษย์ และความสามารถเชิงพลวัตรของผู้ประกอบการใน อุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์ไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Authors: สุวรรณนิพนธ์, วนิดา
Keywords: ทุนมนุษย์
ความสามารถเชิงพลวัต
ความสามารถในการแข่งขัน
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Issue Date: 29-May-2020
Abstract: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของศักยภาพทุนมนุษย์ ความสามารถเชิงพลวัต และความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย และเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และความสามารถเชิงพลวัต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การวิจัยครั้งนี้ใช้ทั้งแนวทางวิจัยเชิงปริมาณและแนวทางเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณคือผู้ประกอบการธุรกิจในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในประเทศไทย จานวน 300 ราย โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพได้ทาการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ประกอบการธุรกิจในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย จานวน 8 ราย รวมทั้งการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ จานวน 7 ราย และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่าการพัฒนาแบบจาลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของศักยภาพทุนมนุษย์ และความสามารถเชิงพลวัตของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (2=19.13, df=15, Relative 2=1.28, p-value=0.208, RMSEA=0.03, SRMR=0.013, CN=466.576, GFI=0.987, AGFI=0.954) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าศักยภาพทุนมนุษย์ส่งอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความสามารถเชิงพลวัต และส่งอิทธิพลทางอ้อมต่อความสามารถการแข่งขัน รวมทั้งความสามารถเชิงพลวัตส่งอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความสามารถการแข่งขัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01 โดยตัวแปรทั้งหมดร่วมกันทานายผลความสามารถในการแข่งขันของสถานประกอบการ ได้ร้อยละ 68.4 นอกจากนี้ การจัดทาแนวทางเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจซอฟต์แวร์มีข้อเสนอแนะให้สถานประกอบการมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ในด้านทุนทางปัญญา ความสามารถเชิงพลวัตในด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและห่วงโซ่คุณค่า และความสามารถในการแข่งขันในด้านการสร้างความแตกต่างและการพัฒนานวัตกรรมใหม่ในผลิตภัณฑ์และกระบวนการ รวมทั้งควรได้การสนับสนุนเพื่อยกระดับความสามารถเหนือคู่แข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1935
Appears in Collections:แหล่งทุนภายนอก ปีงบประมาณ 2559

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ปก.pdfปก102.22 kBAdobe PDFView/Open
กิตติกรรมประกาศ.pdfกิตติกรรมประกาศ44.94 kBAdobe PDFView/Open
บทคัดย่อ.pdfบทคัดย่อ94.81 kBAdobe PDFView/Open
สารบัญ.pdfสารบัญ94.54 kBAdobe PDFView/Open
บทที่ 1.pdfบทที่ 1206.48 kBAdobe PDFView/Open
บทที่ 2.pdfบทที่ 2910 kBAdobe PDFView/Open
บทที่ 3.pdfบทที่ 3415.36 kBAdobe PDFView/Open
บทที่ 4.pdfบทที่ 41.04 MBAdobe PDFView/Open
บทที่ 5.pdfบทที่ 5259.11 kBAdobe PDFView/Open
บรรณานุกรม.pdfบรรณานุกรม237.96 kBAdobe PDFView/Open
ประวัติผู้เขียน.pdfประวัติผู้เขียน58.15 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback