DSpace About DSpace Software
 

Information Retrieval Systems of Research Institute at Saun Sunandha Rajabhat University >
งานวิจัยปีงบประมาณ 2556 >
งานวิจัยภาษาไทย >
แหล่งทุนภายใน ปีงบประมาณ 2556 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/512

Title: ระดับ high sensitive C-reactive protein (hs-CRP) และไขมันในเลือดของอาสาสมัครสุขภาพดีที่มีภาวะความดันโลหิตสูงระยะเริ่มแรก
Authors: สุดเจริญ, ยุทธนา
Keywords: โรคหัวใจและหลอดเลือด ไขมันในเลือด hs-CRP ภาวะความดันโลหิตสูงระยะเริ่มแรก
Issue Date: 19-Sep-2018
Publisher: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Series/Report no.: งานวิจัย 2556;
Abstract: บทนา:โรคหลอดเลือดตีบเกิดจากภาวะหลอดเลือดแดงแข็งมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง และมีอาการแทรกซ้อนมากมายซึ่งยังคงเป็นสาเหตุการตายอันดับแรกของประเทศที่พัฒนาแล้ว และพฤติกรรมของประชากรไทยมีแนวโน้มเลียนแบบชาติตะวันตกโดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภค ดังนั้นการป้องกันและการรักษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น การสูบบุหรี่ความดันโลหิตสูงภาวะโคเลสเตอรอลในเลือดสูงเบาหวาน และโรคอ้วน อย่างไรก็ตามปัจจัยเสี่ยงที่นิยมใช้ เช่น การตรวจไขมันในเลือด อาจให้ผลปกติโดยเฉพาะในรายที่ไม่มีอาการhigh-sensitive C-reactive protein (hs-CRP) เป็นสารชีวเคมีที่บ่งชี้ความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยเกี่ยวข้องกับกระบวนการอักเสบ วัตถุประสงค์:1) เพื่อเปรียบเทียบระดับ hs-CRP ระหว่างตรวจคัดกรองกลุ่มอาสาสมัครที่มีสุขภาพดีและที่มีภาวะความดันโลหิตสูงในระยะเริ่มแรก 2)เพื่อเปรียบเทียบระดับ hs-CRPร่วมกับปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ได้แก่ ค่าดัชนีมวลกาย และไขมันในเลือด วัสดุและวิธีการ:กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็นกลุ่มอาสาสมัครสุขภาพดีที่มีภาวะความดันโลหิตสูงระยะเริ่มแรกจานวน 40 ราย และกลุ่มที่มีความดันปกติ จานวน 40 ราย โดยมีช่วงอายุ และจานวนเพศใกล้เคียงกัน เก็บตัวอย่างเลือดหลังอดอาหาร 12 ชั่วโมง จากนั้นเตรียมซีรั่มเพื่อวิเคราะห์ระดับhs-CRP และระดับไขมันในเลือดด้วยเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ COBAS INTEGRA® 400 plus(Roche-diagnostics, Switzerland) เก็บข้อมูลของอาสาสมัคร เช่น อายุ และดัชนีมวลกาย ผลการศึกษาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ unpaired t test และการทานายความเสี่ยงต่อภาวะความดันโลหิตสูงระยะเริ่มแรกของ hs-CRP และระดับไขมันในเลือด คานวณจาก relative risk และ odd ratio (95% CI) ผลการศึกษา:อายุ ดัชนีมวลกาย โคเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรต์ เอชดีแอล โคเลสเตอรอล แอลดีแอล โคเลสเตอรอล และ hs-CRP ระหว่างกลุ่มอาสาสมัครที่มีภาวะความดันโลหิตสูงระยะเริ่มแรกและกลุ่มอาสมัครที่มีความดันปกติ มีความแตกต่างกันอย่างนัยสาคัญทางสถิติ (P<000.1) อย่างไรก็ตามดัชนีมวลกาย และระดับไขมันในเลือด (mean ± SD) ของอาสาสมัครทั้ง 2 กลุ่มยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้นระดับ hs-CRP ในผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงระยะเริ่มแรกเท่านั้นที่มีค่าสูงขึ้น (6.27±7.8 mg/l) เมื่อเทียบกับกลุ่มคนปกติ (0.43±0.26) การนานายความเสี่ยงต่อภาวะความดันโลหิตสูงระยะเริ่มแรกโดยใช้ระดับ hs-CRP มีค่า relative risk เท่ากับ 6.3 และค่า odd ratio เท่ากับ 15.48 ส่วนระดับไขมันในเลือด มีค่าrelative risk เพียง 1.28 และค่า odd ratio เท่ากับ 1.67 เท่านั้น สรุป:การศึกษาครั้งนี้ได้มีข้อเสนอแนะว่าการตรวจระดับ hs-CRP ในเลือดสามารถใช้ทานายความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ในขณะที่ระดับไขมันในเลือดยังปกติ โดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่มีอาการเด่นชัด
Description: งานวิจัยงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
URI: http://hdl.handle.net/123456789/512
ISSN: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Appears in Collections:แหล่งทุนภายใน ปีงบประมาณ 2556

Files in This Item:

File Description SizeFormat
0_ปก.pdfปก321.67 kBAdobe PDFView/Open
1_บทคัดย่อ.pdfบทคัดย่อ359.68 kBAdobe PDFView/Open
2_Abstract.pdfบทคัดย่อ Eng315.56 kBAdobe PDFView/Open
3_คำนำ,สารบัญ.pdfสารบัญ332.84 kBAdobe PDFView/Open
4_บทที่ 1.pdfบทที่1398.05 kBAdobe PDFView/Open
5_บทที่ 2.pdfบทที่2667.24 kBAdobe PDFView/Open
6_บทที่ 3.pdfบทที่3423.5 kBAdobe PDFView/Open
7_บทที่ 4.pdfบทที่4386.77 kBAdobe PDFView/Open
8_บทที่ 5.pdfบทที่5370.78 kBAdobe PDFView/Open
9_บรรณานุกรม.pdfบรรณานุกรม388.31 kBAdobe PDFView/Open
10_ภาคผนวก.pdfภาคผนนวก3.08 MBAdobe PDFView/Open
11_ประวัตินักวิจัย.pdfประวัติ480.64 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback