DSpace About DSpace Software
 

Information Retrieval Systems of Research Institute at Saun Sunandha Rajabhat University >
งานวิจัยปีงบประมาณ 2557 >
งานวิจัยภาษาไทย >
แหล่งทุนภายนอก ปีงบประมาณ 2557 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/515

Title: ความหลากชนิดและการใช้ประโยชน์พื้นที่ของนก ตําบลคลองโคน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
Authors: เจริญโภคราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธินาถ
Keywords: ความหลากชนิดของนก การใชประโยชนพื้นที่ ตําบลคลองโคน สมุทรสงคราม
Issue Date: 19-Sep-2018
Publisher: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Series/Report no.: งานวิจัย 2560;
Abstract: งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิด อุปนิสัยการหากิน สถานภาพ ปริมาณความชุกชุม ลักษณะกิจกรรมของนกที่เข้ามาใช้ประโยชน์ใน พื้นที่ศึกษา และนําข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นที่ของชนิดนกมาใช้เป็นแนวทางการรักษาสภาพแวดล้อม เพื่ออนุรักษ์ความหลากชนิดของนกและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การวิจัยครั้งนี้ใช้การเก็บ รวบรวมข้อมูลด้วย การสํารวจภาคสนามเกี่ยวกับชนิด ลักษณะกิจกรรมของนก ที่เข้าไปใช้ประโยชน์ ในเส้นทางท่องเที่ยวทางเรือ ตําบลคลองโคน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 3 เส้นทาง และการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2556 - เดือนกรกฎาคม 2557 และวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อหาปริมาณความชุกชุม ผลการศึกษาจากการสํารวจชนิดนกทั้ง 3 เส้นทาง พบนกจํานวน 35 วงศ์ 73 ชนิด โดย เส้นทางที่ 1 (ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน – ปากคลองโคน) พบจํานวนชนิดนกมากที่สุด คือ 65 ชนิด ด้านสถานภาพของนก พบนกประจําถิ่น จํานวน 42 ชนิด นกประจําถิ่นและนกอพยพ จํานวน 11 ชนิด และนกอพยพ จํานวน 20 ชนิด ด้านปริมาณความชุกชุม ในระดับ 5 จํานวน มี จํานวน 16 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 21.92 ของชนิดนกที่สํารวจพบทั้งหมด ลักษณะกิจกรรมที่เข้ามาใช้ ประโยชน์ในพื้นที่ศึกษา คือ เพื่อการหาอาหาร ประกอบด้วย กลุ่มนกกินแมลงและตัวหนอนของแมลง กลุ่มนกกินสัตว์อื่น ๆ และสัตว์น้ํา กลุ่มนกกินเมล็ดพืช กลุ่มนกกินน้ําหวานจากดอกไม้ และกลุ่มนกกิน ลูกปลา กุ้งตัวเล็กตามริมชายคลองและชายเลน ดังนั้น การส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกันสอดส่องดูแลเพื่อ ร่วมกันอนุรักษ์ป่าชายเลน และการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทํา ประมงแบบพื้นบ้านเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดต้นทุนการผลิต โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของ ผู้บริโภค รวมทั้งรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยหลักพื้นฐาน ของการประมงพื้นบ้านจะเน้นการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ เพราะ นกจะมีคุณค่าต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในด้านการผสมเกสร การแพร่กระจายพันธุ์พืช การกําจัดศัตรูพืช และ นกเป็นตัวชี้วัดความสมดุลธรรมชาติในระบบนิเวศในท้องถิ่น
Description: งานวิจัยงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2557มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
URI: http://hdl.handle.net/123456789/515
Appears in Collections:แหล่งทุนภายนอก ปีงบประมาณ 2557

Files in This Item:

File Description SizeFormat
0.ปก.pdfปก144.82 kBAdobe PDFView/Open
1.บทคัดย่อ.pdfบทคัดย่อ39.71 kBAdobe PDFView/Open
2.Abstract.pdfAbstract34.36 kBAdobe PDFView/Open
3.กิตติกรรมประกาศ.pdfกิติกรรมประกาศ31.26 kBAdobe PDFView/Open
4.บทที่ 1.pdfบทที่173.44 kBAdobe PDFView/Open
5.บทที่ 2.pdfบทที่2523.54 kBAdobe PDFView/Open
6.บทที่ 3.pdfบทที่384.3 kBAdobe PDFView/Open
7.บทที่ 4.pdfบทที่47.81 MBAdobe PDFView/Open
8.บทที่ 5.pdfบทที่5106.17 kBAdobe PDFView/Open
9.บรรณานุกรม.pdfบรรณานุกรรม112.5 kBAdobe PDFView/Open
10.ภาคผนวก.pdfภาคผนวก1.53 MBAdobe PDFView/Open
12.บทความวิจัยคลองโคน_57.pdfบทความวิจัย81.33 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback