DSpace About DSpace Software
 

Information Retrieval Systems of Research Institute at Saun Sunandha Rajabhat University >
งานวิจัยปีงบประมาณ 2561 >
งานวิจัยภาษาไทย >
แหล่งทุนภายใน ปีงบประมาณ 2561 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1758

Title: ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกโรงแรมของนักท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์
Authors: สุวรรณธาดา, นางสาวกัญจน์อมล
Issue Date: 15-Mar-2019
Series/Report no.: งานวิจัยปี 2561;
Abstract: งานวิจัยฉบับนี้เป็นงานวิจัยที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักของนักท่องเที่ยวชาวไทย เพื่อรวบรวมข้อมูลให้กับโรงแรมในจังหวัดสุรินทร์นอกจากนี้งานวิจัยฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้โรงแรมนำข้อมูลไปพัฒนากระบวนการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อไป ผู้วิจัยได้เลือกเครื่องมือชนิดแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์จำนวน 200 คน ในด้านของ เพศ ภูมิลำเนา อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส รายได้ ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยว และ ศึกษาข้อมูลปัจจัยในการเลือกใช้บริการที่พักแรม ด้านต่างๆ เช่น ราคา การบริการ ทำเลที่ตั้ง การส่งเสริมการขาย ในด้านการทดสอบสมมิฐาน ด้านปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีปัจจัยในการเลือกใช้บริการที่พักแรมแตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ภูมิลำเนา ระดับการศึกษา รายได้ ที่แตกต่างกันมีปัจจัยในการเลือกใช้บริการที่พักแรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่เมืองพัทยาจะทำการค้นหาข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์หรืออินเทอร์เน็ต ดังนั้นผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับที่พัก ควรให้ความสำคัญกับการนำเสนอข้อมูลที่พักผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับนักท่องเที่ยวใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจ และควรมีระบบการสำรองห้องพักผ่านเว็บไซต์ได้ด้วย ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวจนเกิดการตัดสินใจสำรองห้องพักต่อไปในอนาคต ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับที่พัก ควรให้ความสำคัญกับการให้บริการที่มีความรวดเร็วสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ ดังนั้นการคัดเลือกพนักงานเข้ามาเพื่อให้บริการควรมีคุณสมบัติของนักบริการที่ดี อันจะส่งผลให้เกิดความประทับใจและมีการบอกต่อของนักท่องเที่ยวในการมาพักยังสถานที่นี้ต่อไป อีกทั้งเจ้าของกิจการ ควรมีการจัดห้องพักที่มีระดับราคาหลายระดับราคา เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย จะทำให้เป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวในการตัดสินใจมาพักยังที่พักต่อไปได้ในอนาคต ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าผู้เข้าพักให้ความสำคัญกับการมี อินเตอร์เนตไร้สาย ดังนั้นที่พักจึงควรมีการติดตั้งฟรีอินเทอร์เน็ต ไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวที่มาเช่าพักอาศัย ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนำมาใช้ในการตัดสินใจในการเลือกที่พัก จะทำให้ที่พักของผู้ประกอบการเป็นทางเลือกหนึ่งที่นักท่องเที่ยวใช้ในการตัดสินใจมาพักต่อไปได้ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาความคาดหวังและการรับรู้จริงของคุณภาพบริการของที่พักแรมในจังหวัดสุรินทร์เพื่อให้ทราบถึงสิ่งที่นักท่องเที่ยวคาดหวังกับคุณภาพบริการที่ได้รับจริง มีความแตกต่างกันอย่างไร เพื่อเป็นข้อมูลในการนำไปปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของธุรกิจที่พักแรมให้ตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น ควรมีการศึกษาในเชิงลึก ประกอบการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการที่พักในจังหวัดสุรินทร์เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า เพื่อนำข้อมูลในเชิงลึกนี้ไปปรับปรุงการให้บริการของผู้ประกอบการต่อไปในอนาคต
Description: งานวิจัยงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1758
Appears in Collections:แหล่งทุนภายใน ปีงบประมาณ 2561

Files in This Item:

File Description SizeFormat
สารบัญ คำนำ สุรินทร์ .docxส่วนหน้า30.13 kBMicrosoft Word XMLView/Open
วิจัยสุรินทร์ บทที่ 1-5.docxบท1-5130.29 kBMicrosoft Word XMLView/Open
บรรณานุกรม.docxบรรณานุกรม30.25 kBMicrosoft Word XMLView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback